Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi


KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Empo elektrik motorları ve pompa anonim Şirketi (“EMPO”) tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.

Kişisel verilerinizin EMPO tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, xxxxxx linkinden erişilebilen EMPO Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, EMPO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, EMPO tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile EMPO ve EMPO ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

EMPO ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak;

• Ürün ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesi,

• Satış sonrası destek hizmetlerin gerçekleştirilmesi

• Randevu oluşturulması ve teklif verilmesi,

• Satış kayıtlarının açılması, online/offline ödeme ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

• Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası,

• Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

• Üyeliklerin oluşturulması, takibi veya iptali,

• Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,

• Müşterilerin finansal risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi,

• Talep, soru, şikâyet ve önerilerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

• Müşteri bilgilerinin güncellenmesi,

• Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

• Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

• İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kayıtların genel zamanaşımı süresince saklanması,

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

• Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Hizmetlere ilişkin faaliyetlerin takibi ve geliştirilmesi,

• Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

• Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon, sadakat programları veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,

• Onay vermiş olmanız halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama ve satış verilerinizin EMPO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçları ile işlenmesi.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ile ilgili detaylı bilgilere Politika’dan ulaşabilirsiniz.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz EMPO tarafından, ürün veya hizmetlerimizin satışı veya sunulması kapsamında EMPO ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, e-posta, telefon iletişiminiz vasıtasıyla; fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda sunulan hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Ürün veya hizmet satışlarının gerçekleştirilmesi, bakım hizmetlerinin sağlanması,

• Randevu oluşturulması ve teklif verilmesi,

• Satış kayıtlarının açılması, online/offline ödeme ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

• Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası,

• Müşteri bilgilerinin güncellenmesi,

• Kayıt ve işlemlerinize ilişkin doğrulama ve/veya aktivasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

• Üyeliklerin oluşturulması, takibi veya Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,varsa Sadakat programı üyelerine ek menfaatler sağlanması,

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve EMPO hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

• Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

• Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Talep, soru, şikâyet ve önerilerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

• İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kayıtların genel zamanaşımı süresince saklanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

Açık rızanızı vermeniz halinde;

• Kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama ve sqtış bilgilerinizin EMPO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

5. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ???????? adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak EMPO’ya iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.

İŞE ALIM

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, EMPO elektrik motorlari ve pompa A.Ş. tarafından ( bundan sonra EMPO olarak anilacaktir.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Şirketimiz kişisel verilerinizin çeşitli yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü faaliyeti başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği:Veri sorumlusu EMPO ’dur.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi;

» EMPO iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,

» Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,

» Etkin personelin kurum içine kazandırılması,

» Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,

» İletişimin sağlanması,

» İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,

» Şirketimiz İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi

gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Şirketimize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) maddelerinde belirtilen amaçlarla;

» Şirketimize elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,

» Şirketimizin çalıştığı istihdam aracılık veya danışmanlık şirketleri,

» Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,

» Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları

aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.

e) Haklarınız : KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla şirketimize başvurarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ‘nun 11. Maddesi kapsamında;

» kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

» işlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme,

» kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

» yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri öğrenme,

» kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

» kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma,

» kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesini isteme,

» kişisel verilerinizin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,

» kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU SANTRAL SES KAYDI AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu olarak, tarafınıza vermiş olduğu hizmet kapsamında İletişim Bilgisi, Kimlik Bilgisi, Finans Bilgisi, Lokasyon Bilgileri ve İşlem Güvenliği Bilgisi otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, fiziksel, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamaktadır.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, sözleşmesel yükümlülüklerin ifası, müşteri ve tedarikçi portföyü oluşturmak, satış işlemlerinin gerçekleşmesi ve satış sözleşmeleri yapmak, şikayet oluşturmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, müşteri onayı alma, şikayet sürecinin sonlandırılması, iş akışı için bilgilendirmek, üretim sürecinin başlatılmasını sağlamak, planlama ve talep oluşturmak, sigortalama işlemleri, tedarikçi portföyü oluşturma, ticari faaliyetlerin ve sözleşme ilişkilerinin sürdürülmesi, hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi, yasal zorunluluklar amaçlarıyla mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kanunda sayılmış olan diğer amaçlar ile işlenebilecektir.

İşlenen kişisel verileriniz; erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Şirket işyerinin güvenliğinin tesisi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza empomotor.com adresinden ulaşabileceğiniz Çalışan Adayı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu veya iletişim formunu doldurarak EMPO’ya iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.